Τομέας Α

Κτήριο: A
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο 2237350250

Ο Α' Νοσηλευτικός Τομέας καλύπτει τα τμήματα του Παθολογικού Τομέα
Οι αρμοδιότητες του Παθολογικού Τομέα ορίζονται ως ακολούθως:
  • Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των οδηγιών των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
  • Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
  • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
  • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου
  • Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως κλινών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
  • Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
  • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Προσωπικό Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος:
Δροσίνη Μαρία
Ειδικότητα Νοσηλευτική ΤΕ
Τηλέφωνο: 2237350250
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών:

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:

Παθολογική Κλινική:

...