Τμήμα Οικονομικών

Κτήριο: Β
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο 2237350202

Οι αρμοδιότητες του τμήματος  Οικονομικού ορίζονται ως ακολούθως:
 •  Όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 • Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
 • Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 • Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
 • Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
 • Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
 • Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς  και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
 • Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
 • Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
 • Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 • Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10 Μαϊου 2022 στις 13:53

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2022.doc

ΨΟΤΚ4690ΒΘ-Δ52.pdf

3 Μαϊου 2022 στις 14:40

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

προσκληση ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 6ΖΒ34690ΒΘ-70Χ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 052022.doc

14 Απριλίου 2022 στις 11:50

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

91ΠΚ4690ΒΘ-ΠΣΕ.pdf

14 Απριλίου 2022 στις 11:50

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ.pdf

23 Μαρτίου 2022 στις 13:46

Θέμα:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» CPV: 90600000-3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

ΕΕΕΣ SIGN.pdf

περιληψη με αδαμ.pdf

22 Μαρτίου 2022 στις 14:50

Θέμα:

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για τις υπηρεσίες:« Φύλαξης -λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου» ,cpv: 79713000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου, προϋπολογισμού 123.260,00 € (με ΦΠΑ 24%) για ένα έτος.

espd-request-v2.sign pdf.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

17 Μαρτίου 2022 στις 14:29

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ.pdf

ΕΕΕΣ SIGNED.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ.pdf

2 Μαρτίου 2022 στις 12:41

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ 02-03-2022 ΑΝΑΡΤ.pdf

2 Μαρτίου 2022 στις 10:57

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ).pdf

2 Μαρτίου 2022 στις 10:40

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΝΗΜΗΣ)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησιού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ).pdf

14 Φεβρουαρίου 2022 στις 13:21

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022.doc

3 Φεβρουαρίου 2022 στις 08:02

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2022.doc

19 Ιανουαρίου 2022 στις 10:34

Θέμα:

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Τ.Ν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

espd-request-v2.pdf

ΔΙΑΚ. ΜΤΝ 2021-2022.pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΤΝ 2022.docx

ΩΥΗΧ4690ΒΘ-84Σ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΤΝ.pdf

6 Δεκεμβρίου 2021 στις 10:31

Θέμα:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

espd-request.pdf

ΔΙΑΚ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΚ 2021-2022 signed ΟΕ.pdf

Περίληψη.pdf

1 Δεκεμβρίου 2021 στις 13:47

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΗ ΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 1-12-2021.doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

1 Δεκεμβρίου 2021 στις 13:46

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΨΝΞ74690ΒΘ-ΠΗ2.pdf

1 Δεκεμβρίου 2021 στις 08:08

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΔΕΚ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΔΕΚ 2021 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΔΕΚ 2021.doc

30 Νοεμβρίου 2021 στις 12:31

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΩΤΓΓ4690ΒΘ-ΙΜΓ προσκληση αναλωσιμων εκτυπωτων.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

1 Νοεμβρίου 2021 στις 11:10

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 6738.pdf

15 Οκτωβρίου 2021 στις 11:17

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ω5ΣΜ4690ΒΘ-ΟΚΦ-1 προσκληση κλιματιστιων ψυγειου.pdf

15 Οκτωβρίου 2021 στις 11:14

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.doc

9ΓΖ94690ΒΘ-41Ι προσκληση 2η καθαριοτητα ευπρεπισμο.pdf

1 Οκτωβρίου 2021 στις 11:19

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6Ξ014690ΒΘ-ΚΜΩ.pdf

1 Οκτωβρίου 2021 στις 11:18

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΨΑΓ44690ΒΘ-6Ε9.pdf

24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 04:41

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΩΥ7Χ4690ΒΘ-Ζ16.pdf

30 Αυγούστου 2021 στις 10:48

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6Β4Γ4690ΒΘ-4ΕΗ.pdf

26 Ιούλίου 2021 στις 10:21

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΨΖΙΗ4690ΒΘ-57Ζ.pdf

16 Ιούλίου 2021 στις 09:03

Θέμα:

Προμήθεια ΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.pdf

16 Ιούλίου 2021 στις 09:02

Θέμα:

Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ.pdf

28 Ιουνίου 2021 στις 04:48

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ - ΚΝΗΜΗΣ).pdf

18 Ιουνίου 2021 στις 05:40

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ.pdf

11 Ιουνίου 2021 στις 12:01

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

προμήθεια ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ.pdf

11 Ιουνίου 2021 στις 11:59

Θέμα:

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ

προμήθεια ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ.pdf

11 Ιουνίου 2021 στις 09:11

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 33694000-1, CPV 33696500-0 ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΔΙΑΚ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.docx

7 Ιουνίου 2021 στις 12:04

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρωνsing.pdf

2 Ιουνίου 2021 στις 08:42

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κατηγορίες: α) ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & β) ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) CPV: 15000000-8»

Ω32Π4690ΒΘ-4ΛΦ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ)signed ΑΝΑΡΤ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

1 Ιουνίου 2021 στις 12:51

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησιού.

6ΘΓΡ4690ΒΘ-ΙΤΔ.pdf

1 Ιουνίου 2021 στις 12:51

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

1 Ιουνίου 2021 στις 08:19

Θέμα:

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ)signed ΑΝΑΡΤ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

Ω32Π4690ΒΘ-4ΛΦ.pdf

10 Μαϊου 2021 στις 13:54

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, CPV: 42513290-4, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΩΑ9Θ4690ΒΘ-ΦΞ7.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ.pdf

7 Μαϊου 2021 στις 11:48

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών "Ετήσιας προληπτικής συντήρησης μονάδας επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού" του Γ.Ν. Καρπενησιού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.pdf

5 Μαϊου 2021 στις 11:14

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2021 signed ANART.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΩΔΞΟ4690ΒΘ-ΛΚ3.pdf

22 Απριλίου 2021 στις 07:46

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ) Ο.Ε..pdf

19 Απριλίου 2021 στις 14:29

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ CPV: 33141126-9» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

6ΨΘΥ4690ΒΘ-4ΕΘ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΡΑΜΜΑΤΩΝ SIGNED (ΑΝΑΡΤ).pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ).docx

19 Απριλίου 2021 στις 14:28

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ 19-4-2021 .pdf

19 Απριλίου 2021 στις 09:36

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2021 (ΑΝΑΡΤ).pdf

15 Απριλίου 2021 στις 13:57

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ) 15-04-2021.pdf

15 Απριλίου 2021 στις 13:56

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια είδους «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (Απολυμαντικό δαπέδου)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

9Η674690ΒΘ-9ΧΧ.pdf

6 Απριλίου 2021 στις 12:02

Θέμα:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου» της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072617, που είναι ενταγμένη το Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (αριθ. ενάριθ. έργου 2020/EΠ05610010), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΕΕΕΣsing.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥsing.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚΗΜΔΗΣ.pdf

2 Απριλίου 2021 στις 10:50

Θέμα:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου» της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072617, που είναι ενταγμένη το Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (αριθ. ενάριθ. έργου 2020/EΠ05610010), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΨ9914690ΒΘ-6ΓΘ.pdf

1 Απριλίου 2021 στις 09:51

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Εξυπηρετητή (SERVER)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER)-ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

31 Μαρτίου 2021 στις 11:27

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 23-03-2021 SIGNED ΚΗΜΔΗΣ.pdf

31 Μαρτίου 2021 στις 11:25

Θέμα:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κατηγορίες: α) κατεψυγμένων, β) ειδών οπωροπωλείου, γ) γαλακτοκομικών, δ) ζυμαρικών - οσπρίων, ε) ελαιολάδου στ) λοιπών ειδών παντοπωλείου (CPV: 15000000-8)» , για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν Καρπενησιού , προΰπολογιζόμενης δαπάνης 43.613,00 € με 13 % ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

63ΛΤ4690ΒΘ-Ζ0Ξ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 signed! ΚΗΜΔΗΣ.pdf

19 Μαρτίου 2021 στις 14:52

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησιού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤ.pdf

19 Μαρτίου 2021 στις 14:51

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών «ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησιού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ.pdf

19 Μαρτίου 2021 στις 13:43

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’42/25-02-20).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ. ΜΑΠ.pdf

17 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:46

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ).pdf

17 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:45

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 2.pdf

91ΡΛ4690ΒΘ-44Φ.pdf

16 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:27

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ signed ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΩΝΛΞ4690ΒΘ-Ξ35.pdf

12 Φεβρουαρίου 2021 στις 07:53

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ετήσια « Συντήρηση Ανελκυστήρων »

Πιστοποιητικά ανεκλυστήρων Γ.Ν Καπρενησίου.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2021!.pdf

11 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών « Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf

25 Ιανουαρίου 2021 στις 13:51

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν»

ΔΙΑΚ. ΜΤΝ 2021 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚ.)signed ΑΔΑΜ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΤΕΥΔ.docx

15 Ιανουαρίου 2021 στις 13:54

Θέμα:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

6Λ9Ω4690ΒΘ-2ΟΒ.pdf

13 Ιανουαρίου 2021 στις 07:42

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Ψ0ΗΦ4690ΒΘ-0ΦΦ.pdf

13 Ιανουαρίου 2021 στις 07:10

Θέμα:

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατρικού εξοπλισμού.

Προδιαγραφές Ιατρικού εξοπλισμού.pdf

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατρικού εξοπλισμού.pdf

5 Ιανουαρίου 2021 στις 13:02

Θέμα:

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού» του Γ.Ν. Καρπενησίου (CPV50421000-2 ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Ψ9ΓΤ4690ΒΘ-7Τ3.pdf

ΤΕΥΔ.docx

4 Ιανουαρίου 2021 στις 11:59

Θέμα:

Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου CPV: 33140000-3, 33171110-3, 33198200-6, 33192000-2, 33141110-4, 33141114 -2 , 33141117-3, 33141200-2, 33141310-6

ΔΙΑΚ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

8 Δεκεμβρίου 2020 στις 10:10

Θέμα:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» (CPV 79211100-7 )

ΔΙΑΚ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

23 Νοεμβρίου 2020 στις 13:57

Θέμα:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SLA) ΟΠΣY

ΔΙΑΚ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ SLA 2021.pdf

τευδ.docx

20 Νοεμβρίου 2020 στις 13:11

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ.pdf

20 Νοεμβρίου 2020 στις 07:35

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.pdf

20 Νοεμβρίου 2020 στις 07:34

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

6ΥΠ44690ΒΘ-ΑΞ5.pdf

ΔΙΑΚ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ 2021 (ΚΗΜΔΗΣ).pdf

ΤΕΥΔ.docx

19 Νοεμβρίου 2020 στις 13:43

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΛΥΒΔΙΝΗ ΠΟΔΙΑ)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6ΜΦΖ4690ΒΘ-ΦΒΞ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΛΥΒΔΙΝΗ ΠΟΔΙΑ.doc

19 Νοεμβρίου 2020 στις 13:42

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6Ρ8Μ4690ΒΘ-1ΩΨ.pdf

18 Νοεμβρίου 2020 στις 13:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ω98Ν4690ΒΘ-39Α.pdf

18 Νοεμβρίου 2020 στις 13:06

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer - D.P.O.) στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (EE) για το Γ.Ν Καρπενησίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

18 Νοεμβρίου 2020 στις 12:08

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» και «ΔΙΠΛΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ψ4ΩΗ4690ΒΘ-ΓΚ5.pdf

18 Νοεμβρίου 2020 στις 12:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΩΥΟ04690ΒΘ-ΓΜΧ.pdf

17 Νοεμβρίου 2020 στις 14:03

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

17 Νοεμβρίου 2020 στις 14:02

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΦΙΛΤΡΩΝ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν »

ΔΙΑΚ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚ ΑΔΑ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

17 Νοεμβρίου 2020 στις 14:01

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ.pdf

13 Νοεμβρίου 2020 στις 08:21

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»

ΔΙΑΚ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

11 Νοεμβρίου 2020 στις 13:14

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.pdf

5 Νοεμβρίου 2020 στις 07:34

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «Υπηρεσίες Οικονομικού-Διαχειριστικού Ελέγχου, έλεγχος του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου»

Πρόσκληση Ορκωτών Λογιστών.pdf

4 Νοεμβρίου 2020 στις 07:39

Θέμα:

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ΩΖΝ4690ΒΘ-ΑΟ7.pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.docx

3 Νοεμβρίου 2020 στις 14:25

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών της Μ.Τ.Ν «Φίλτρα, Διαλύματα και λοιπό υλικό » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΤΝ.pdf

3 Νοεμβρίου 2020 στις 13:45

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ.»

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

3 Νοεμβρίου 2020 στις 11:06

Θέμα:

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Μηχανογραφικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΨΚ1Μ4690ΒΘ-ΦΓΖ.pdf

29 Οκτωβρίου 2020 στις 13:31

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΥΛΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΥΛΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

29 Οκτωβρίου 2020 στις 13:28

Θέμα:

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Υγειονομικού υλικού διαφόρου » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf

29 Οκτωβρίου 2020 στις 13:27

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Επιστημονικών Οργάνων» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΨΤΜ14690ΒΘ-594.pdf

14 Οκτωβρίου 2020 στις 08:26

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Επιστημονικών Οργάνων » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΩΓΚΤ4690ΒΘ-4Ν0.pdf

12 Οκτωβρίου 2020 στις 09:35

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf

3 Οκτωβρίου 2020 στις 07:14

Θέμα:

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατρικού εξοπλισμού.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατρικού εξοπλισμού.pdf

30 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:37

Θέμα:

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Υγειονομικού υλικού διαφόρου » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

30 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:35

Θέμα:

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

63Δ74690ΒΘ-ΜΘΠ.pdf

21 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:34

Θέμα:

Νέος ετήσιος συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ" για τις ανάγκες του Γ.Ν.. Καρπενησίου

file(7).pdf

ΤΕΥΔ ΝΕΟ.docx

15 Σεπτεμβρίου 2020 στις 14:14

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΨΡ6Γ4690ΒΘ-ΟΓΡ.pdf

14 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:07

Θέμα:

Αναδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ »

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.pdf

7 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12:38

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ »

Ψ7Α14690ΒΘ-2ΩΣ (2).pdf

28 Αυγούστου 2020 στις 12:12

Θέμα:

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV: 90524400-0»

τευδ.docx

ΔΙΑΚ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

περιληψη με αδα.pdf

26 Αυγούστου 2020 στις 10:38

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων.pdf

21 Αυγούστου 2020 στις 14:17

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ω7Ι14690ΒΘ-84Π.pdf

21 Αυγούστου 2020 στις 12:08

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

6ΩΑΠ4690ΒΘ-8ΣΜ.pdf

20 Αυγούστου 2020 στις 11:28

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΩΚΥ34690ΒΘ-ΝΡΠ.pdf

4 Αυγούστου 2020 στις 14:41

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Καρπενησίου.

ΨΩΣΦ4690ΒΘ-6ΞΕ.pdf

24 Ιούλίου 2020 στις 14:13

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΩΨΜΔ4690ΒΘ-ΥΔΦ.pdf

21 Ιούλίου 2020 στις 13:47

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΨΖΔΚ4690ΒΘ-ΞΥ2.pdf

21 Ιούλίου 2020 στις 08:25

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

πρόσκληση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf

17 Ιούλίου 2020 στις 12:58

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΩΕΘΣ4690ΒΘ-Σ6Γ.pdf

9 Ιούλίου 2020 στις 10:03

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ψ4ΧΓ4690ΒΘ-ΔΣΚ.pdf

8 Ιούλίου 2020 στις 13:37

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 08072020 ΤΕΛ.pdf

30 Ιουνίου 2020 στις 14:43

Θέμα:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ»

6Π4Γ4690ΒΘ-ΡΕ9.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ 20PROC006947526 20200630.pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.docx

30 Ιουνίου 2020 στις 12:24

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6ΧΛ84690ΒΘ-Φ9Ω.pdf

30 Ιουνίου 2020 στις 12:24

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ω09Χ4690ΒΘ-99Ο.pdf

30 Ιουνίου 2020 στις 10:08

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.» «CPV 33181000-2, 33692000-7,33181500-7» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΤΕΥΔ.docx

ΨΗ4Ε4690ΒΘ-4Ν1.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ Ψ.Υ..pdf

29 Ιουνίου 2020 στις 14:19

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.» «CPV 33181000-2, 33692000-7,33181500-7» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ!signed.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΨΗ4Ε4690ΒΘ-4Ν1.pdf

24 Ιουνίου 2020 στις 13:15

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

11 Ιουνίου 2020 στις 09:21

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΩΕΑ54690ΒΘ-Τ79.pdf

11 Ιουνίου 2020 στις 09:21

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

6Γ8Σ4690ΒΘ-ΥΑ4.pdf

2 Ιουνίου 2020 στις 13:33

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ 2-6-2020.pdf

12 Μαϊου 2020 στις 14:20

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

6ΩΛΑ4690ΒΘ-Ρ9Χ.pdf

11 Μαϊου 2020 στις 14:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.N

6ΖΩΔ4690ΒΘ-ΖΡΕ.pdf

11 Μαϊου 2020 στις 14:06

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

7 Μαϊου 2020 στις 15:05

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

632Μ4690ΒΘ-Υ6Β.pdf

6 Μαϊου 2020 στις 12:22

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΩΔ5Ε4690ΒΘ-Β57.pdf

5 Μαϊου 2020 στις 10:58

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

9Θ3Ψ4690ΒΘ-21Δ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

30 Απριλίου 2020 στις 12:48

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος προμήθειας γραφικής ύλης

9Ο2Χ4690ΒΘ-1ΒΡ.pdf

24 Απριλίου 2020 στις 13:12

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 24-4-2020.pdf

16 Απριλίου 2020 στις 11:46

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

ΩΘ364690ΒΘ-ΑΩ3.pdf

8 Απριλίου 2020 στις 12:57

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

6ΤΞΙ4690ΒΘ-ΜΩΖ.pdf

16 Μαρτίου 2020 στις 12:22

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ KOΡΟΝΟΪΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6ΘΔΔ4690ΒΘ-ΩΤΝ.pdf

ypeythini-dilosi-2sel.doc

10 Μαρτίου 2020 στις 13:36

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΑΙΟ

ypeythini-dilosi-2sel!.doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΑΙΟ.pdf

3 Μαρτίου 2020 στις 11:13

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ypeythini-dilosi-2sel.doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

3 Μαρτίου 2020 στις 07:40

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (CPV 33694000-1, CPV 33696500-0 ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

6ΥΥΑ4690ΒΘ-ΩΞΞ.pdf

26 Φεβρουαρίου 2020 στις 12:32

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ».

ΨΣΝΥ4690ΒΘ-4ΙΠ.pdf

25 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:36

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020.

64Ρ74690ΒΘ-ΟΒΠ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 ΑΔΑΜsigned.pdf

ΤΕΥΔ.docx

11 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:15

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ».

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ.doc

4 Φεβρουαρίου 2020 στις 13:05

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 3-2-2020.pdf

2 Ιανουαρίου 2020 στις 09:21

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ( ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ)» «CPV: 33731110-7 , 33140000-3».

6Γ3Δ4690ΒΘ-ΣΜ2.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

31 Δεκεμβρίου 2019 στις 12:15

Θέμα:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 7848/24.12.2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.pdf

27 Δεκεμβρίου 2019 στις 09:33

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ω0ΦΧ4690ΒΘ-5ΩΓ.pdf

17 Δεκεμβρίου 2019 στις 13:54

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΑΝΙΑ.pdf

17 Δεκεμβρίου 2019 στις 12:45

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

file(2).pdf

16 Δεκεμβρίου 2019 στις 09:21

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ)

201901209 πρόσκληση ενδιαφέροντος μηχανογραφικού εξοπλισμού (3).pdf

13 Δεκεμβρίου 2019 στις 14:50

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

201901209 πρόσκληση ενδιαφέροντος μηχανογραφικού εξοπλισμού (3).pdf

11 Δεκεμβρίου 2019 στις 14:01

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ".

file(2).pdf

11 Δεκεμβρίου 2019 στις 13:59

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τις υπηρεσίες «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ »

6ΟΤΜ4690ΒΘ-Ψ0Ψ(2).pdf

4 Δεκεμβρίου 2019 στις 14:41

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020».

file(1).pdf

4 Δεκεμβρίου 2019 στις 07:49

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».

Δ.658 ΑΔΑΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

ΩΜΦ04690ΒΘ-ΧΓΙ.pdf

4 Δεκεμβρίου 2019 στις 07:46

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «Υπηρεσίες Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου, Έλεγχος του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

file(1).pdf

29 Νοεμβρίου 2019 στις 12:36

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.pdf

29 Νοεμβρίου 2019 στις 12:18

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.pdf

27 Νοεμβρίου 2019 στις 14:02

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για « την Συντήρηση Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού» του Γ.Ν. Καρπενησίου (CPV 50421000-2 ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΜΤΝ.doc

Διακήρυξη συντήρησης μηχανημάτων ΜΤΝsigned.pdf

12 Νοεμβρίου 2019 στις 07:55

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf

6 Νοεμβρίου 2019 στις 11:12

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση ανελκυστήρων. Προϋπολογισμός 7.700,00€ με ΦΠΑ.

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συντήρηση ανελκυστήρων.pdf

5 Νοεμβρίου 2019 στις 12:29

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)»

6Π874690ΒΘ-ΖΘΘ.pdf

18 Οκτωβρίου 2019 στις 14:01

Θέμα:

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

17 Οκτωβρίου 2019 στις 13:40

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

2019b ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για DPO.pdf

15 Οκτωβρίου 2019 στις 11:35

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)».

Ω4Ε74690ΒΘ-ΝΘ4.pdf

15 Οκτωβρίου 2019 στις 09:54

Θέμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.doc

ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗsigned.pdf

2 Οκτωβρίου 2019 στις 11:19

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

file(2).pdf

ΤΕΥΔ.docx

29 Αυγούστου 2019 στις 13:55

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ"

προσκληση εξαρτηματα για τοιχους και γωνιες 28-8-2019.pdf

14 Αυγούστου 2019 στις 13:56

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf

περιλ. Διακ. με αδα.pdf

ΤΕΥΔ.docx

6 Αυγούστου 2019 στις 09:35

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων.pdf

2 Αυγούστου 2019 στις 11:57

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

1 Αυγούστου 2019 στις 09:02

Θέμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚ.ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.doc

24 Ιούλίου 2019 στις 13:14

Θέμα:

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου.

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

24 Ιούλίου 2019 στις 10:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕιΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣ 22-7-2019.pdf

17 Ιούλίου 2019 στις 13:45

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΔΙΑΚ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ.pdf

1 Ιούλίου 2019 στις 14:21

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 01-07-2019 ΜΕ ΑΔΑ (2).pdf

1 Ιούλίου 2019 στις 14:19

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 01-07-2019 ΜΕ ΑΔΑ (2).pdf

4 Ιουνίου 2019 στις 13:06

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».

6ΨΝΡ4690ΒΘ-14Μ.pdf

31 Μαϊου 2019 στις 09:47

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυκτικών θαλάμων για την αποθήκευση Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μεικτών Επικίνδυνων Απόβλητων (ΜΕΑ)

Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου.pdf

30 Μαϊου 2019 στις 08:58

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα δακτύλου (SPO2) για παλμικό οξύμετρο

πρόσκληση ενδιαφέροντος αισθητήρα οξυμέτρου.pdf

28 Μαϊου 2019 στις 11:23

Θέμα:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 13:47

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22-05-2019 ΜΕ ΑΔΑ!.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 13:30

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

Ω7534690ΒΘ-9ΝΥ.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 08:50

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναγόμωση πυροσβεστήρων.pdf

15 Μαϊου 2019 στις 14:00

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ".

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

13 Μαϊου 2019 στις 09:16

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

16 Απριλίου 2019 στις 10:11

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΣΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

Παράταση υποβολής προσφορών.pdf

ΤΕΥΔ.doc

15 Απριλίου 2019 στις 12:57

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.pdf

15 Απριλίου 2019 στις 12:57

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού οτοσκοπίου Διαγνωστικό σετ Heine EN100 επιτοίχιο

πρόσκληση ενδιαφέροντος ανταλακτικού οτοσκοπίου.pdf

11 Απριλίου 2019 στις 11:21

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.

ΩΧΜΖ4690ΒΘ-ΔΙ9(2).pdf

11 Απριλίου 2019 στις 11:13

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 11-04-2019 ΜΕ ΑΔΑ.pdf

9 Απριλίου 2019 στις 13:59

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΣΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΕΥΔ.doc

ΨΓΝΜ4690ΒΘ-3ΛΟ.pdf

5 Απριλίου 2019 στις 12:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΟΥ 5-04-2019.pdf

29 Μαρτίου 2019 στις 10:47

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ 29-3-2019.pdf

22 Μαρτίου 2019 στις 11:12

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαγνωστικής Οθόνης Μαστογραφίας

Προμήθεια Διαγνωστικής Οθόνης Μαστογραφίας.pdf

22 Μαρτίου 2019 στις 08:56

Θέμα:

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ». CPV 33100000-1(Ιατρικές συσκευές) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Προμήθεια χειρουργικής τράπεζαςsigned.pdf

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.doc

19 Μαρτίου 2019 στις 12:23

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

18 Μαρτίου 2019 στις 14:33

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

12 Μαρτίου 2019 στις 14:47

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

96ΧΜ4690ΒΘ-9Δ4.pdf

12 Μαρτίου 2019 στις 14:10

Θέμα:

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του κάτωθι ιατρικού εξοπλισμού.

Δημόσια διαβούλευση διαβιβαστικό.pdf

τεχνικές προδιαγραφές Ιατρικού Εξοπλισμού.pdf

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 14:05

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚ. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν.pdf

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:33

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΕΥΔ.docx

Ο.Ε ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

21 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:08

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ».

ΨΞ7Θ4690ΒΘ-ΓΧ2(2).pdf

21 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:07

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ».

ΕΝΤΥΠΑ 1.pdf

ΕΝΤΥΠΑ.pdf

ΨΡΡΩ4690ΒΘ-ΧΤ2(1).pdf

15 Φεβρουαρίου 2019 στις 15:04

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΔΙΑΦΟΡΟ.pdf

6 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:35

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

6 Φεβρουαρίου 2019 στις 07:51

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:47

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

31 Ιανουαρίου 2019 στις 14:06

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκομιδή- Μεταφορά -Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικινδύνων απόβλητων» του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

29 Ιανουαρίου 2019 στις 12:18

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (CPV: 15000000-8) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

23 Ιανουαρίου 2019 στις 07:44

Θέμα:

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33100000-1(Ιατρικές συσκευές) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Ιατρικού εξοπλισμού ΠΔΕsigned.pdf

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.doc

18 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:46

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.»

ΤΕΥΔ.docx

ΩΥΦΩ4690ΒΘ-9ΓΖ.pdf

13 Δεκεμβρίου 2018 στις 13:35

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΔΙΑΚ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (2).pdf

ΤΕΥΔ.docx

13 Δεκεμβρίου 2018 στις 09:58

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την συμμόρφωση των Λειτουργιών και Διαδικασιών του Νοσοκομείου με βάση τον νέο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα»

ΩΧ754690ΒΘ-ΥΚΦ.pdf

12 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:26

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Ψ1Ψ54690ΒΘ-ΠΨΧ.pdf

11 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:27

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 10-12-2018.pdf

10 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:36

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «Υπηρεσίες Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου, συμμετοχή στην απογραφή τέλους χρήσης 2018 και έλεγχος του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ. ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf

3 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:15

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.pdf

29 Νοεμβρίου 2018 στις 08:20

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

7ΑΙ84690ΒΘ-Η0Τ.pdf

28 Νοεμβρίου 2018 στις 12:44

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

YΓEIONOMIKO ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ 27-11-2018 ΑΝΝΑ.pdf

23 Νοεμβρίου 2018 στις 08:35

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21-11-2018.doc

23 Νοεμβρίου 2018 στις 08:33

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

19 Νοεμβρίου 2018 στις 14:41

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ»

6Ω3Ο4690ΒΘ-Ο0Ο.pdf

14 Νοεμβρίου 2018 στις 14:01

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

68ΗΡ4690ΒΘ-6ΕΥ.pdf

13 Νοεμβρίου 2018 στις 13:59

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ.pdf

13 Νοεμβρίου 2018 στις 13:09

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΣΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ.pdf

13 Νοεμβρίου 2018 στις 11:40

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33694000-1) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ.pdf

20 Οκτωβρίου 2018 στις 12:00

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «Αποκομιδή - Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικίνδυνων απόβλητων»

ΩΠΜ04690ΒΘ-ΧΜΓ.pdf

18 Οκτωβρίου 2018 στις 14:16

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.pdf

9 Οκτωβρίου 2018 στις 14:48

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

27 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:30

Θέμα:

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκομιδή - Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικινδύνων απόβλητων»

Συνοπτικός Διαγωνισμός Αποκομιδή- Μεταφορά -Επεξεργασία των επικινδύνων απόβλητων.pdf

ΤΕΥΔ.docx

24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 14:46

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαγνωστικής μονάδας οστικής πυκνότητας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 14:45

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ.pdf

18 Σεπτεμβρίου 2018 στις 14:23

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟ΢ΣΡΩΜΝΗ΢» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

7Μ9Κ4690ΒΘ-ΖΒ0.pdf

12 Σεπτεμβρίου 2018 στις 13:53

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0, 24112100-3, 24112200-4, 24113200-1, 70321000-7, 60161000-4) για τις ανάγκες του ΓΝ Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.240,10 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

10 Σεπτεμβρίου 2018 στις 14:01

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.pdf

6 Σεπτεμβρίου 2018 στις 07:20

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 5-9-2018.pdf

4 Σεπτεμβρίου 2018 στις 13:38

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΙΑ – ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf

4 Σεπτεμβρίου 2018 στις 13:36

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (CPV: 79212200-5)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf

30 Αυγούστου 2018 στις 14:12

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκομιδή- Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικινδύνων απόβλητων» του Γ.Ν. Καρπενησίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

1 Αυγούστου 2018 στις 10:09

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ371 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για « την Συντήρηση Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού» του Γ.Ν. Καρπενησίου (CPV 50421000-2 ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη συντήρησης μηχανημάτων ΜΤΝ.pdf

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.doc

16 Ιούλίου 2018 στις 09:15

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις «Υπηρεσίες Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου, Έλεγχος του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εκτιμώμενης δαπάνης 4.340,00 € με φ.π.α.

ορκωτοι με αδα.pdf

11 Ιούλίου 2018 στις 08:52

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

6ΒΖΟ4690ΒΘ-ΞΚ8.pdf

6 Ιούλίου 2018 στις 06:55

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.

Ω3ΝΤ4690ΒΘ-0ΦΥ.pdf

5 Ιούλίου 2018 στις 13:37

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΩΥ1Ε4690ΒΘ-ΨΒ2.pdf

5 Ιούλίου 2018 στις 10:45

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διαχειριστική υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου στην προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού μέσω του ΕΣΠΑ

πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΠΑ.pdf

2 Ιούλίου 2018 στις 07:41

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΥΔ.docx

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf

19 Ιουνίου 2018 στις 13:24

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «Αποκομιδή- Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικίνδυνων απόβλητων»

Αποκομιδή- Μεταφορά - Επεξεργασία και τελική διάθεση των επικίνδυνων απόβλητων.pdf

15 Ιουνίου 2018 στις 13:22

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Ω6ΗΦ4690ΒΘ-ΖΟΖ.pdf

15 Ιουνίου 2018 στις 13:20

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

ΨΛΥΑ4690ΒΘ-8Χ3.pdf

30 Μαϊου 2018 στις 14:01

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ»

ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 30-5-2018.pdf

30 Μαϊου 2018 στις 09:32

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

30 Μαϊου 2018 στις 09:31

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ.pdf

21 Μαϊου 2018 στις 12:11

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. CPV : 79211100-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

18 Μαϊου 2018 στις 09:06

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf

15 Μαϊου 2018 στις 13:17

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf

10 Μαϊου 2018 στις 09:00

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 9-5-2018.pdf

4 Μαϊου 2018 στις 14:44

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 146/2003 ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ .pdf

ΤΕΥΔ.docx

2 Μαϊου 2018 στις 14:38

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΥ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

27 Απριλίου 2018 στις 13:47

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 27-04-18.pdf

27 Απριλίου 2018 στις 10:17

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 27-4-2018.pdf

13 Απριλίου 2018 στις 14:03

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ»

ΡΑΜΜΑΤΑ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

13 Απριλίου 2018 στις 12:56

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 13-04-2018.pdf

11 Απριλίου 2018 στις 11:14

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια « Πετρελαίου Θέρμανσης & Πετρέλαιο Κίνησης » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 10-4-2018.pdf

5 Απριλίου 2018 στις 11:42

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2018-2019signed.pdf

16 Μαρτίου 2018 στις 09:19

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμοστατικής ατμοπαγίδας

Προμήθεια ατμοπαγίδας.pdf

8 Μαρτίου 2018 στις 14:02

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8-3-2018 (2).pdf

2 Μαρτίου 2018 στις 13:13

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf

27 Φεβρουαρίου 2018 στις 08:39

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 26-02-2018.doc

27 Φεβρουαρίου 2018 στις 08:38

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΑΛΩΣ ΕΡΓΑΣΤ 26-02-18.doc

27 Φεβρουαρίου 2018 στις 08:37

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 26-02-18.doc

21 Φεβρουαρίου 2018 στις 14:48

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf

21 Φεβρουαρίου 2018 στις 08:05

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf

15 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:42

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ.pdf

15 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:40

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf

9 Φεβρουαρίου 2018 στις 08:25

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

8 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:50

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ .pdf

ΤΕΥΔ.docx

5 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:13

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΔΑ . ΑΔΑΜ.pdf

29 Ιανουαρίου 2018 στις 14:13

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ.docx

29 Ιανουαρίου 2018 στις 11:59

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ .pdf

ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ.docx

17 Ιανουαρίου 2018 στις 12:37

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υγρά Καυσιμα.pdf

ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx

6 Δεκεμβρίου 2017 στις 13:46

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf

ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ.docx

3 Νοεμβρίου 2017 στις 13:58

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ.pdf

30 Οκτωβρίου 2017 στις 08:51

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ.pdf

12 Οκτωβρίου 2017 στις 14:47

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ.pdf

21 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11:40

Θέμα:

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚ. Δ459.20-9-2017

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚ. Δ459.20-9-2017.docx

20 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11:38

Θέμα:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης

Διακύρηξη Συνοπτικού Διαγωνυσμού για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης.pdf

14 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11:35

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ»

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ.pdf

31 Αυγούστου 2017 στις 11:33

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Προσωπικό Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος:
Γερονίκος Γεώργιος
Ειδικότητα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ
Τηλέφωνο: 2237350209
email: ggeronik@1140.syzefxis.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος:
Κοκκότου Κατερίνα
Ειδικότητα Διοικητικό - Οικονομικό ΠΕ
Τηλέφωνο: 2237350204
email: kkokkotou@1140.syzefxis.gov.gr
Κοκκότου Κατερίνα
Ειδικότητα: Διοικητικό - Οικονομικό ΠΕ
Τηλέφωνο: 2237350204
email: kkokkotou@1140.syzefxis.gov.gr
Μπίκας Αθανάσιος
Ειδικότητα: Διοικητικό ΔΕ
Τηλέφωνο: 2237350169
email: ampikas@1140.syzefxis.gov.gr
Στασινός Θεοφάνης
Ειδικότητα: Διοικητικό ΔΕ
Τηλέφωνο: 2237350202
email: fstasinos@1140.syzefxis.gov.gr
Διαχείριση Υλικού:

...